metadata englanniksi   metadata

Esimerkkilauseet

: Most websites contain metadata to tell the computer how to lay the words out on the screen.

: Most websites contain metadata to tell the computer how to lay the words out on the screen.

: Most websites contain metadata to tell the computer how to lay the words out on the screen.

suositut haut
erottaa vanavesi antropologia rotta aksiomaattinen saippuaooppera